Adatkezelés, felhasználási feltételek

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

A jelen ÁSZF rendelkezései Molnár Balázs egyéni vállalkozó (5600 Békéscsaba, Bartók B. út 37/A. IV. em. 15.; Nyilvántartási szám: 31883298, info@bekescsabaicegek.com; továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltett www.bekescsabaicegek.com domain alatt elérhető Vállalkozói Információs Rendszer (VIR) információs társadalommal összefüggő szolgáltatást (továbbiakban: Weboldal vagy Szolgáltatás) vállalkozásként, cégként igénybe vevő szerződő fél (továbbiakban: Felhasználó) között fennálló kapcsolat feltételeit rendezi.

A szerződés létrejötte

 • A szerződés a Weboldalra történő önkéntes regisztrációjával jön létre. A Regisztráció a https://bekescsabaicegek.com/site/cegadatbazis/?action=submitlisting linken elérhető regisztrációs folyamat végigvitelével jön létre.
 • A Szolgáltatás regisztrált igénybevevője:
  gazdálkodó szervezet lehet, mely esetben a nevében eljáró személy szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére.
 • A regisztráció
  A regisztráció a regisztrációs ív kitöltésével kezdődik. Amennyiben a vállalkozás, cég nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan nevet választ, amely már létezik, a regisztráció újrakezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztrációval a vállalkozás, cég kifejezetten hozzájárul a megadott személyes adatok Üzemeltető általi kezeléséhez és meghatározott körben történő nyilvánosságra hozatalához, illetve szavatolja, hogy a szükséges hozzájárulás birtokában adja meg az adatokat. Az adatkezelés célja az Üzemeltető és a vállalkozás, cég között fennálló jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítése.

A regisztráció típusai:

 • Egyéni vállalkozó (EV) regisztrációja;
 • Cég (gazdasági társaság, GT) regisztrációja.

Mindkét regisztrációs formánál a Felhasználó kitölti a regisztrációs űrlapot, melyet az Üzemeltető mechanikusan, egyenként ellenőriz. Hibátlan és valós adatok feltöltése esetén aktiválja az adatlapot, amely ezután elérhetővé válik a látogatók részére.

A Felhasználó a regisztrációt követően többé nem jogosult a név/cégnév mezőt módosítani, ehhez kizárólag Üzemeltetőnek van joga.

A profilban nyilvánosságra hozott adatok köre:

 • név, cégnév, e-mail cím, telefonszám, weboldal;
 • működési terület (pontos cím);
 • tevékenységek;
 • bemutatkozó szöveg;
 • a Weboldalon keresztül feltöltött fotók, logók, emblémák.

A regisztráció általános feltételei:

 • annak megerősítése, hogy a Felhasználó az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát ismeri és elfogadja,
 • a megadott adatok és feltöltött dokumentumok Üzemeltető általi ellenőrzése, melyre Üzemeltetőnek 10 munkanap áll rendelkezésére.

Az ellenőrzést követő, Üzemeltető általi aktiválást követően a Felhasználó adatlapja láthatóvá válik a Weboldalon, a felhasználók tőle ezt követően ajánlatot kérhetnek.Az Üzemeltető általi aktiválásra nyitva álló 10 munkanapos határidő sikertelen eltelte esetén a megadott adatok további 30 nap után automatikusan törlődnek a rendszerből.

 • A regisztrációval létrehozott profil a Felhasználó bizonyos adatainak, jellemzőinek rögzítésére és nyilvános megjelenítésére szolgál. Az ott megadott adatokat Üzemeltető semmilyen a Felhasználó által megadottól eltérő célra nem használja fel.
 • A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető tartalom valamint a profiljában feltüntetésre kerülő vagy általa közzétett adatok, információk, fotók nem ütköznek sem jogszabályba, sem jó erkölcsbe, azok tartalma a valóságnak megfelel, az Üzemeltető vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti, és a Szolgáltatást reklám, illetve állevél-küldés céljára nem használja, továbbá semmilyen módon nem törekszik a Szolgáltatás kijátszására, megkerülésére, annak tisztességtelen igénybe vételére.
 • Az Üzemeltető az Ellenőrzés sikertelensége esetén, továbbá az itt rögzített szabályokat sértő, valamint üzleti érdekeit sértő vagy veszélyeztető tartalmakat eltávolítja. Indokolt esetben Üzemeltető zárolja a Felhasználó profilját, és egyben felfüggeszti számára a szolgáltatást. Amennyiben a zárolásra okot adó körülmények az attól számított 6 hónapon belül nem hárulnak el, úgy az adatlap törlésre kerül.
 • A Felhasználó a regisztrációval szavatolja, hogy az általa megjelölt tevékenységi körben, szakterületen szaktudással rendelkezik, és a hozzá érkező felhasználói igényeket, megbízásokat, megrendeléseket a legjobb tudása szerint, a lehető legmagasabb szakmai színvonalon teljesíti.
 • A Felhasználó szavatolja, hogy a regisztrációs íven valós, megfelelő és hiánytalan adatokat tüntet fel.
 • Egy adott Felhasználónak kizárólag egy Adatlap létrehozására és egy profil használatára, illetve fenntartására van lehetősége, melyhez egy telephely állítható be. Lehetőség van azonban olyan vállalási körzet beállítására, amely több telephelyet, várost foglal magába.
 • A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Felhasználó bekescsabacegek.com-hoz kapcsolódó bármely magatartása vélhetően vagy bizonyíthatóan jó erkölcsbe, hatályos jogszabályokba vagy joggyakorlatba, az Üzemeltető jogaiba vagy érdekeibe ütközik, az Üzemeltető, bármikor indokolás és jelzés nélkül megtagadhatja vagy zárolhatja a regisztrációját. A zárolás időtartama az eset körülményeitől függően legfeljebb 5 év, a zárolt adatokat az Üzemeltető rendőrség vagy más hatóság megkeresésére kiadja.

Egyéb rendelkezések

 • A Weboldal nyelve magyar és a regisztráció nem minősül írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat az Üzemeltető nem iktatja, és utóbb nem teszi hozzáférhetővé.
 • A Szolgáltatás használatának regisztrációk és ellenőrzést követő azonnali megkezdése okán a regisztrációtól elállni nem lehet, azonban a felmondási jog a profil törlésével gyakorolható.
 • Az Üzemeltető bármikor jogosult a Felhasználási feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában, a módosítás hatályba lépésének időpontját is megadva, a nyitó oldalon és/vagy e-mailben tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítás hatályba lépését követően a Szolgáltatás bármely elemének használatával a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását. A Szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, a Felhasználói feltételek részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.
 • Bármely, a Weboldaltól különböző weboldal (Facebook.com, stb.), a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.
 • Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.
 • Az Üzemeltető által a Felhasználóknak küldött, a Szolgáltatás működésével, technikai tudnivalókkal, a jelen Felhasználói feltételek módosításával kapcsolatos úgynevezett rendszerüzenetek letiltása nem lehetséges.
 • A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján történik.
 • A Szolgáltatás működésével (belépés, regisztráció, jelszó, stb.) kapcsolatos problémák az ügyfélszolgálatnak jelezhetők, a kapcsolatfelvételi űrlapon vagy a Kapcsolat menüpontban található elérhetőségeken keresztül.
 • A Weboldal működtetése során történő adatkezelésről bővebb információ az Adatkezelési tájékoztatóban található.

Regisztrációs oldalak, megrendelőlapok

A bekescsabaicegek.com szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére. Az ilyen oldalakon a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatokat (nevet, telefonszámot, e-mail címet) kérjük el. Olykor kérünk egyéb adatokat is (pl. demográfiai információkat), de arra mindvégig törekszünk, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével.

Amennyiben fizetős szolgáltatás igénybevételéhez kérünk személyes, adatokat megadni, úgy olyan további személyes adatokat is elkérhetünk, mint a szállítási cím, hitelkártya száma, prepaid kártya száma stb. Ezekre az adatokra a fizetési folyamat teljesítése, lezárása, illetve az értesítési és szállítási kötelezettségek szerződésszerű teljesítése végett van szükség.


Felhasználási feltételek

A bekescsabaicegek.com weboldal szolgáltatásai: üzleti, céginformáció gyűjtése, rendszerezése, a gazdasági szereplőkre egyesével, vagy azok meghatározott csoportjára vonatkozó, önmagában vagy értékeléssel ellátott adatszolgáltatás, melyet online elérés formájában használhat a Felhasználó a piac megismeréséhez, üzleti döntéseinek támogatásához, kockázat-elbírálási, partner ellenőrzési, beszerzési, értékesítési, marketing tevékenységéhez kapcsolódóan. A regisztráció és a weboldal használata térítésmentes.

Az Üzemeltető jogosult – akár előzetes figyelmeztetés nélkül a felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett információkat eltávolítani vagy módosítani. Erre vonatkozó végrehajtandó hatósági vagy bírósági döntés hiányában az Üzemeltető kizárólagos joga annak megítélése, hogy valamely tartalom vagy felhasználói magatartás törlése szükséges-e.

Az Üzemeltető a Szolgáltatás keretén belül a vállalkozások, cégek által magukról nyilvánosságra hozni kívánt adatokat és információkat jeleníti meg az adatlapokon. Az Üzemeltető az esetlegesen ezen információközlésből eredő károkért, továbbá a vállalkozás, cég eljárásáért, és/vagy az általa okozott károkért felelősséget nem vállal.

A felhasználót terheli a felelősség a Szolgáltatással összefüggésben végzett valamennyi tevékenységéért. A kiskorú felhasználó tevékenységéért a törvényes képviselő tartozik felelősséggel. A Szolgáltatás kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, harmadik személyek és az Üzemeltető jogainak sérelme nélkül, valamint a jelen szabályzatban foglaltak betartásával használható. Minden felhasználó köteles felelősségteljes magatartást tanúsítani, és más felhasználókkal és az Üzemeltetővel szemben tiszteletteljesen viselkedni. A Szolgáltatás használatával a felhasználó szavatolja, hogy a Szolgáltatást nem használja más felhasználók és az Üzemeltető zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére, csalás megvalósítására, vagy bárminemű egyéb visszaélésre. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy korlátozza azokat a felhasználókat, akik a fenti feltételeket megsértették.

Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a vállalkozások, cégek tevékenységével összefüggésben. A vállalkozások, cégek tevékenységével kapcsolatosan bárminemű igényérvényesítés csak és kizárólag a vállalkozással, céggel szemben lehetséges, kizárólag a vállalkozás, cég tartozik felelősséggel a saját tevékenységéért, eljárásáért, az általa elvégzett munka, illetve szolgáltatás minőségéért.

Az Üzemeltető törekszik a Szolgáltatás folyamatos és hibamentes üzemeltetésére, ugyanakkor kizárja a felelősségét a Szolgáltatás hibás vagy nem rendeltetésszerű működéséből eredő bármely következmény vonatkozásában, így különösen a Szolgáltatás üzemelésében beálló kimaradás, a használattal összefüggésben történő számítógép-meghibásodás, adatvesztés, valamint tőle független személyek által megvalósított, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások esetén.

Az Üzemeltető a Weboldal tartalmára vonatkozóan kizárólag magáncélú felhasználásra ad engedélyt, mely felhasználás keretében a Weboldal rendeltetésszerű használatával velejáró egyedi lehívás és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözés, továbbá a nem kereskedelmi célból történő lementés és kinyomtatás engedélyezett.

Ezen túl a Weboldal bármely tartalmi eleme csak a szabad felhasználás jogszabályban meghatározott eseteiben kerülhet felhasználásra, azonban a felhasználás csak annyiban megengedett, illetve díjtalan, amennyiben nem sérelmes a mű rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja a szerző jogos érdekeit, továbbá amennyiben megfelel a tisztesség követelményeinek és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem férő célra. Bármely ettől eltérő, a Weboldal tartalmára vonatkozó felhasználás – beleértve a Weboldal bármely oldalára mutató link más weblapon történő elhelyezését is – az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyéhez, és az abban meghatározott formához kötött. Jogosulatlan felhasználás esetén az Üzemeltető minden esetben él a büntető és polgári jogvédelem eszközeivel, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást kezdeményez.

Az Üzemeltető a Weboldalon elérhetővé tesz általa kiválasztott mások által közzétett tartalmakat közvetlen linkek útján, mely tartalmakat kizárólag a link elhelyezésekor ellenőrzi, így a linkelt tartalom esetleges megváltozása esetén annak tekintetében felelősséget nem vállal, és jogsértő tartalomra történő linkelés esetén az erre vonatkozó, jogszabályban meghatározott módon történő jelzést követően a linket haladéktalanul eltávolítja.

Az Üzemeltető bármikor jogosult a jelen szabályzat egyoldalú módosítására. A módosításról a Szolgáltatás keretén belül tájékoztatja a felhasználókat. Amennyiben a felhasználó a módosítást követően a Szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.

A felhasználók adatainak kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

Az ügyfélszolgálattal a kapcsolatfelvételi űrlapon vagy a Kapcsolat menüpontban található elérhetőségeken keresztül lehet felvenni a kapcsolatot.


Adatkezelési tájékoztató

A Molnár Balázs egyéni vállalkozó (info@bekescsabaicegek.com; továbbiakban: Üzemeltető vagy adatkezelő) által üzemeltett www.bekescsabaicegek.com domain alatt elérhető Vállalkozói Információs Rendszer (VIR) információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (továbbiakban: Weboldal vagy Szolgáltatás) keretében megvalósított felhasználói aktivitással Ön (továbbiakban: felhasználó vagy érintett) kifejezett hozzájárulását az alábbi Adatkezelési tájékoztató keretében részletezett feltételek szerint megvalósuló adatkezeléshez:

 • Adatkezelő: Molnár Balázs egyéni vállalkozó, info@bekescsabaicegek.com
 • Üzemeltető az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
 • Adatkezelés nyilvántartási szám nem szükséges, mivel hírlevelet nem küldünk.
 • Az adatkezelési hozzájárulás megadása önkéntes, lehetséges módjai:

  • Ajánlatkérés az Üzemeltetőtől
  • Ajánlatkérés konkrét vállalkozástól, cégtől
  • Ügyfélszolgálat
 • A személyes adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag a felhasználó tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.
 • Az Üzemeltető megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
 • A Üzemeltető Magyarország területén, a Doclerweb Informatikai Kft. (1101 Budapest, Expo tér 5-7.) székhelyén található szerveren tárolja a felhasználók személyes adatait.
 • Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás az Üzemeltetőtől írásban kérhető.
 • A Felhasználó személyes adatait a fentieken túl abban az esetben is törli az Üzemeltető, ha

  • az adatkezelés bármely okból jogellenes;
  • az adatkezelés célja megszűnt;
  • a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte;
  • a kezelt adatok köre hiányos vagy az adat téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, és az adattörlést jogszabály nem zárja ki.
 • A felhasználó az Infotv.-ben meghatározott esetekben (ha az adatkezelés kizárólag az adatkezelő vagy mások érdekében történik – kivéve a törvényben elrendelt adatkezelés esetét –, vagy ha direkt marketing vagy kutatás céljából kezelik az adatokat) tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.
 • Az Üzemeltető zárolja a személyes adatot törlés helyett, amennyiben a felhasználó ezt kéri, vagy a rendelkezésre álló bármely információk alapján a törlés feltételezhetően sértené a Felhasználó jogos érdekeit.
 • Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, tematikáját, működését módosítsa. Ezen változtatások az itt felsorolt az adatkezelések célját, és az adatkezelési hozzájárulást nem érintik. Ugyanakkor az üzemeltető fenntartja a jogot az adatkezelési feltételek egyoldalú módosítására a felhasználók értesítése mellett, mely esetben az adatkezelés az ott részletezettek szerint a feltételek elfogadásának hiányában a Szolgáltatás továbbí használatának lehetetlenülését, illetve adattörlést eredményezhet.
 • A Weboldal használatát az Üzemeltető a Felhasználási Feltételekben meghatározott feltételek esetén átmenetileg korlátozhatja, ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.
 • Esetleges jogsérelem esetén felhasználó az illetékes törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).
 • A Weboldal látogatottsági adatait saját mérőrendszer segítségével naplózza az Üzemeltető. A mérőrendszer cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Doclerweb Informatikai Kft. (1101 Budapest, Expo tér 5-7.) székhelyén található szerveren tárolja.
 • A Weboldal használata során a felhasználási élmény fokozása, valamint a Weboldal testre szabása érdekében a felhasználó böngészője a Weboldal kiszolgálását végző szerver megbízásából adatcsomagot tárol (cookie), amely képes a felhasználó számítógépét, illetve bizonyos esetekben a felhasználót anonim módon azonosítani. A cookie-k törlése a felhasználó által használt számítógép böngészőjének beállításaiban lehetséges. Alkalmazott cookie-k:

  • az oldal használata tényének és a legutóbbi ajánlatkérés adatainak a tárolása; (Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.)
  • a honlap megnyitásakor logolt adatok: IP cím, dátum és időpont, böngésző és operációs rendszer típusa. (A weboldal használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében a legutolsó használattól számított 6 napig tárolja a rendszer az adatokat.)

Profil létrehozása (regisztráció):

 • Kezelt adatok köre: telefonszám, helyszín, e-mail cím, az e-mailben közölt egyéb adatok (pl. név), tevékenységi kör, rövid leírás, feltöltött képállományok.
 • Adatkezelés célja: a Weboldalon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételének biztosítása, ezen belül

  • keresés és választás a szóba jöhető vállalkozások, cégek között;
  • megadott munka, szolgáltatás elvégzése érdekében ajánlat kérése;
  • a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése;
  • kommunikáció biztosítása;
  • felhasználói Profil mentése és tárolása;
  • minőség-ellenőrzés.
 • Nyilvánosságra hozott adatok: nem hozunk nyilvánosságra adatot az ajánlatkérés során.
 • Az ajánlatkérés ténye rögzítésre kerül az Üzemeltető rendszerében, és rendszerüzenet formájában kommunikáció történik az érintettel.
 • Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja).
 • Adatok módosítása, helyesbítése: az Üzemeltetőtől kérhető.
 • Adatkezelés időtartama, adatok törlése:

  • az ajánlatkérő a Profilt bármikor törölheti, azonban az ajánlatkérés szöveges része anonimizált módon megőrzésre kerül;
  • az érintett kérelemére az Üzemeltető bármikor a kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül törli az adatokat.

Ajánlatkérés konkrét vállalkozástól, cégtől (kiegészítés):

 • Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám.
 • Adatkezelés célja: a Weboldalon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételének biztosítása, ezen belül:

  • az ajánlatkérés folyamatának nyomon kísérése, a felhasználó érdekeinek védelme;
  • a felhasználók egymástól történő megkülönböztetése;
  • kommunikáció biztosítása;
  • felhasználói Profil mentése és tárolása;
  • minőség-ellenőrzés;
  • szerződéses kötelezettségek teljesítése.

Nyilvánosságra hozott adatok: nem hozunk nyilvánosságra adatot az ajánlatkérés során.

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja).

Adatok módosítása, helyesbítése: az Üzemeltetőtől, illetve az érintett vállalkozástól, cégtől kérhető.

Adatkezelés időtartama, adatok törlése:

 • az ajánlatkérő a Profilt bármikor törölheti, azonban az ajánlatkérés szöveges része anonimizált módon megőrzésre kerül;
 • az érintett kérelemére az Üzemeltető bármikor a kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül törli az adatokat.

Ügyfélszolgálat (kiegészítés):

 • Kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, a megkeresés során közölt információk.
 • Adatkezelés célja: információ nyújtás, felvilágosítás.
 • Nyilvánosságra hozott adatok: nem hozunk nyilvánosságra adatot.
 • Továbbított adatok az érintett vállalkozás, cég részére: kizárólag az érintettel történő egyeztetés és kifejezett engedélye esetén, amely továbbítás eredményeképpen a kijelölt szakember önálló adatkezelővé válik.
 • Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja).
 • Adatok módosítása, helyesbítése: az Üzemeltetőtől, illetve továbbítás esetén az érintett szakembertől kérhető.
 • Adatkezelés időtartama, adatok törlése: az érintett kérelemére, a kérelem beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül törli az adatokat.

Naplóállományok elemzése

A webes szolgáltatások során keletkező naplóállományok (logfájlok) elemzése több szempontból is hasznos információkat nyújt a szolgáltatók számára. A naplóállományokban a szolgáltatást végző szerverek a látogatók által küldött kérésekről olyan adatokat rögzítenek, mint a kérést küldő számítógép dinamikus IP-címe, a használt böngésző típusa, a kérés ideje, a kért oldal címe stb. Az ilyen információk személyes azonosítására nem alkalmasak. Ezeket az adatokat trendelemzésekhez, oldalstatisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához, a látogatók "mozgásának" elemzéséhez használjuk fel, melyek szolgáltatásaink színvonalának emeléséhez segíthetnek hozzá. Az így nyert adatsorokat személyes azonosításra alkalmas, más forrásból származó információkkal nem kapcsoljuk össze.


Linkek

A bekescsabaicegek.com oldalain rengeteg utalás, ugrópont található más szolgáltatók által fenntartott oldalakra. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ilyen esetekben – ha szükségét érzik – olvassák el az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban.


Online kérdőíves vizsgálatok

Időről-időre megjelentetünk olyan kérdőíveket, melyek kitöltése teljesen önkéntes. Az önkéntes jelleg feltüntetésére minden esetben sor kerül. Az önként jelentkező válaszadóktól csak abban az esetben kérünk személyes címzési adatokat (személynév, postacím), ha a kérdőívek kitöltéséhez személyre szóló információt kell elküldenünk (pl. a felméréshez kapcsolódó nyeremény esetén). A kérdőíves felmérések célja legtöbbször az, hogy szolgáltatásaink színvonalának javításához, fejlesztéséhez megismerhessük ügyfeleink véleményét (ezért kérünk olyan demográfiai adatokat is, melyek alapján ügyfeleink semmiféleképpen nem azonosíthatóak személyesen).

Print Friendly, PDF & Email